Extra Årsmöte är utlyst till den 16 maj 2017 kl19.00

Publicerad 2017-04-26 16:09
Styrelsen kallar till extra årsmöte då föreningens handlingar inte vara kompletta vid ordinarie årsmöte den 7 mars 2017.

Kallelse med dagordning finns HÄR.

Extra årsmöte har följande syfte:
a) Fastställa verksamhetsberättelse för föreningen Ängby IF 2016
b) Fastställa verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Ängby IF 2016
c) Fastställa verksamhetsplan för 2017 i Ängby IF
d) Fastställa budget för 2017 i Ängby IF
e) Stadgeändring är föreslagen gällande styrelsens sammansättning
f) Fyllnadsval för styrelse och suppleanter

Nedan är ett utdrag ur våra stadgar om extra årsmöte:

22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Kansliet
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub